Stomatolog Q-dent, 01-142 Warszawa-Wola, ul.Sokołowska 9/U27 Pon - Pt: 8:00 - 20:00
Close
Stomatolog Q-dent, 01-142 Warszawa-Wola, ul.Sokołowska 9/U27 b.gryszkiewicz@wp.pl

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 03.01.2022 kończymy nasz program lojalnościowy. Wszystkie przyznane punkty mozna wykorzystać do dnia 3o czerwca 2022.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Program – program organizowany  przez  Stomatologia Q-DENT w siedzibie przy ul.Sokołowskiej 9/U27 w Warszawie
 2. Organizator – Stomatologia Q-DENT,  gabinet stomatologiczny  znajdujący się w  Warszawie na ul.Sokołowskiej 9/U27
 3. Gabinet – siedziba Stomatologii Q-DENT i zarazem miejsce świadczenia usług stomatologicznych
 4. Pacjent – osoba fizyczna nabywająca usługę w Q-DENT w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą.
 5. Uczestnik – Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nabywający usługę w Q-DENT w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Konto znajduje się w Karcie Pacjenta  w Gabinecie. Wgląd do konta maja tylko pracownicy Q-DENT.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
 8. Nagrody  – Rabat lub nagroda, przyznawana Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie.

I. Postanowienia ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego regulaminu określającego prawa i obowiązki  Uczestnika i Organizatora.
 2. Program prowadzony jest w gabinecie oraz za pośrednictwem strony internetowej oraz Facebook Organizatora w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.
 3. Program rozpoczyna się w dniu 16 maja 2016 r. i prowadzony jest do dnia jego zakończenia.  Ze względu na nieoznaczony czas trwania Programu,  Organizator stosownie do art. 919 § 2 kodeksu   cywilnego, zastrzega  sobie  prawo  do  zakończenia  Programu,  za  uprzednim  1 miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu  określać będzie datę  zakończenia Programu  i  dokonane  zostanie  za  pośrednictwem  Serwisu  internetowego  oraz  komunikatu w Gabinecie
 4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Gabinecie,

II. Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które  posiadają założoną Kartę Pacjenta  w Q-DENT  oraz  spełniają  inne  wymogi  przewidziane  niniejszym  Regulaminem.
 2. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone przez Uczestnika osobiście lub  na piśmie i wysłane na adres: Stomatologia Q-DENT, ul.Sokołowska 9/U27, 01-142 Warszawa lub mailowo na adres: gabinet@qdent.pl. Z  chwilą  zaistnienia  okoliczności  opisanych  powyżej  zablokowana  zostanie możliwość korzystania z  Programu.
 3. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Q-DENT oraz ich rodziny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią.

III. Przyznawanie Punktów

 1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie usług w Q-DENT na podstawie wykonanych i opłaconych zabiegów, które udokumentowane są w  Karcie Pacjenta
 2. Przelicznik standardowy Punktów określa się następująco:

a) 1 Punkt za kwotę 1 zł wydaną w Q-DENT przez Pacjentów za zabiegi:

 • Profilaktyka
 • Stomatologia zachowawcza
 • Endodoncja
 • Chirurgia
 • Zdjęcia RTG

b) 1 Punkt za kwotę 2 zł wydaną w Q-DENT przez Pacjentów za zabiegi:

 • Protetyka
 • Ortodoncja
 • Implanty
 • Periodontologia
 • Wybielanie Zębów

3. Q-DENT zastrzega sobie prawo do odejmowania punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika w przypadku:
a) Gdy Pacjent nie przyjdzie na umówioną wizytę bez telefonicznego jej odwołania. W takim przypadku zostanie odjętych z Konta Uczestnika 200pkt
b) Gdy Pacjent odwoła wizytę na mniej niż 4h przed jej terminem  zostanie odjętych 100pkt z jego Konta Uczestnika
4. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać podczas wizyty w centrum Q-DENT.
5. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być realizowane w ciągu 12 miesięcy od ich przyznania. Jeśli nie, punkty zostaną anulowane.
6. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników. Nie mogą być również przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
8. Q-DENT zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych punktów według promocji.

 IV. Wymiana Punktów na Usługi

 1. Aby wymienić Punkty na usługi lub nagrody, Uczestnik przy rejestracji na wizytę w Q-DENT powinien zgłosić taką chęć.
 2. Z chwilą zapłaty za usługę lub nagrodę w Q-DENT punktami, punkty są odejmowane z konta Uczestnika.
 3. Punkty zgromadzone przez Uczestnika wymieniane są na usługi Q-DENT zgodnie z przyznawanymi poziomami:
  Poziom 1: 3000pkt – stały rabat 5% na wszystkie usługi oprócz zabiegów ortodontycznych, implantologicznych oraz promocji
  Poziom 2: 2500pkt – zabieg profilaktyki (skaling+piaskowanie+lakierowanie)
  Poziom 3: Nagrody rzeczowe:
  – 1500pkt – szczoteczka elektryczna Oral-B Vitality Cross Action
  lub
  – 2500pkt – szczoteczka elektryczna Oral-B PRO 500 CrossAction
  lub
  – 3000pkt – szczoteczka elektryczna Oral-B PRO 2 2000N
  lub
  – 3500pkt – irygator AquaJet
  lub
  – 4000pkt – szczoteczka soniczna Philips EasyCleanPoziom 4: Każde kolejne 2500pkt można wymienić na zabieg profilaktyki (skaling+piaskowanie+lakierowanie)

4.  Nagrody przyznawane są poziomami, bez możliwości przeskoczenia poziomów. Oznacza to, że jeśli np. Uczestnik kupując  kilka usług za które zgromadzi 10000pkt, to nie może ich wymienić od razu na nagrody z poziomu 3 i 5.  Punkty te może wykorzystać zachowując kolejność poziomów.
5.  Po osiągnięciu i wykorzystaniu poziomu 3, Uczestnik może wykorzystywać zebrane punkty tylko na nagrody poziomu 4 (dowolną ilość razy).
6.  Promocje nie łączą się.
7.  Nagrody rzeczowe mogą zmieniać się w zależności od ich dostępności. O zmianach takich Q-DENT będzie informował osoby chcące wymienić punkty na nagrody.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres  Q-DENT a także drogą elektroniczną na adres e-mail: gabinet@qdent.pl  Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

VI. Zmiany Regulaminu Programu

 1. Q_DENT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Q-DENT  http://www.qdent.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego/

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego jest Q-DENT. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych uczestników Programu Lojalnościowego, w tym informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; znajdują się w zakładce

 

Regulamin obowiązuje od dn. 16.05.2016 r.
Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia 15.01.2020
Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia 27.07.2020
Regulamin przestaje obowiązywać z dniem 03.01.2022 r.

 

Facebook
Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress